El centre

Porreres és un municipi del Pla de Mallorca, que limita amb Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri, Sant Joan i Vilafranca de Bonany. És un municipi amb un sol nucli de població on se concentren aproximadament 5.500 habitants. El 23% de la població de Porreres és estrangera, i el 77 és d’arrels mallorquines.

Pel que fa als aspectes socioeconòmics, podem dir que a Porreres ens trobam amb una societat d’una extracció històricament rural, relacionada amb el sector primari. Encara que durant els darrers 30 anys els treballs artesans (fusters, llauners, forners, sabaters, etc….) i les indústries relacionades amb la construcció han aportat el desenvolupament econòmic del poble. Actualment, un ampli sector de la població treballa en el sector terciari i amb menor mesura en el secundari i primari.

La llengua més parlada al centre és el català. Des de fa alguns cursos –com a tota la comunitat autònoma- s’ha produït un increment de matrícula d’alumnat d’altres nacionalitats que vénen a viure a la comarca, alguns de manera definitiva i altres provisionalment.
El CEIP ESCOLA NOVA, és un centre públic d’educació infantil i primària que consta d’un sol edifici. Fou inaugurat l’any 1976, i va sofrir una ampliació l’any 2005/2006. Actualment estam a l’espera d’una nova ampliació.

El centre està en contacte continu amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Porreres, també forma part del Pla Municipal de drogues i del Consell Escolar Municipal, de recent creació en el  municipi. El centre compta amb la col·laboració del Policia Tutor.

El recinte escolar té dues entrades, una pel pati de primària i l’altra pel pati d’infantil. Actualment disposa de set aules d’infantil, dotze aules d’educació primària, un espai auxiliar d’usos múltiples, un menjador, així com una zona de serveis on hi ha: una sala de mestres, despatx  direcció  i secretaria, … també disposam d’un ascensor i dels diferents mitjans per evitar les barreres arquitectòniques.  

Comptam amb un gran, ampli i variat pati per primaria i infantil. Així com d’un espai per l’hort escolar.  També disposam de l’ús del poliesportiu municipal situat al costat del centre.