Instruccions matriculació curs 2024/25

Recordau del 20 al 28 de maig heu de fer els tràmits i entregar la documentació al centre que escolliu com a primera opció.

COM FER LES SOL·LICITUDS TELEMÀTICAMENT?

AMB AUTENTICACIÓANÒNIMAMENT
Aquest tràmit permet la comprovació electrònica. Com ho puc fer? A través de Gestib o cl@ve. Consultau aquest manual. Aquest és l’enllaç.És un tràmit online que no permet la comprovació electrònica. Com ho puc fer? A través d’aquest enllaç.
He d’acudir al centre?He d’acudir al centre?
Sí. Si he d’entregar documentació que no es pugui validar de forma telemàtica.

No. Si no he d’entregar cap documentació extra.
Sí! Per entregar la sol·licitud i documentació.

He d’acudir al centre?

Si teniu passaport heu de fer les sol·licituds de forma presencial obligatòriament, demanant Cita prèvia

Si heu fet el tràmit online anònim o heu de dur cap paper al centre. També heu de demanar Cita prèvia

Consultau el model de sol·licitud pel que fa a la documentació que cal aportar. Català / castellà

Si feis el tràmit de forma presencial, de forma anònima o si vos ho demana al final del procés amb autenticació, haureu d’aportar aquesta documentació:

  1. DNI, NIE o passaport de l’alumne i ambdós progenitors
  2. Llibre de família, certificat de naixement o document del registre civil.

Cal que els dos progenitors signin la sol·licitud. Si una de les parts no pot venir al centre, s’haurà d’entregar l’autorització de tràmits o haureu d’emplenar una declaració responsable per part de qui entrega la documentació.

Si voleu optar a punts addicionals, consultau el web d’escolarització. S’hi especifiquen els apartats i quina documentació entregar.

  • Vos recordam que és millor fer els tràmits de forma telemàtica i que és recomanable que faceu ús de la cita prèvia.
  • Recordau que per qualsevol dubte podeu telefonar al 971647604 o escriure un correu a ceipclimentserraiservera@educaib.eu Escriviu Matriculació a l’assumpte.

Aquest llistat és només orientatiu, i l’adjudicació d’aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions (d’alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).

Les vacants de 4t EI dels municipis d’escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d’admissió.