Programa de gestió de Millora Continua

Programa de gestió de Millora Continua

Els objectius del Programa Millora Contínua dels centres docents públics de les Illes Balears són els següents:

a)     Dissenyar i implantar, a partir d’una bona anàlisi del context, un sistema de gestió del centre basat en quatre pilars fonamentals: la planificació, l’execució, l’avaluació i la millora contínua de totes les activitats que s’hi realitzen.
b)      Dur a terme  processos periòdics d'autoavaluació global i parcial del centre, per tal de disposar de dades que  permetin endegar plans i processos fonamentats de millora.
c)     Desplegar plans de millora de l'ensenyament que imparteix el centre mitjançant l'ús de metodologies de qualitat i la participació en equips de treball dels diferents membres de la comunitat educativa, d'acord amb la millora que s'ha de dur a terme: professorat, personal d'administració i serveis, alumnat i famílies, entre d'altres.
d)     Formar equips directius, coordinadors,  responsables de projectes de gestió d’equips i docents de centres inscrits al programa en: lideratge estratègic, coordinació i facilitació de grups de millora i de treball, disseny i implantació de sistemes de gestió per processos.
e)     Fomentar el disseny, la implantació i l’intercanvi sistemàtic de bones pràctiques pedagògiques i metodologies innovadores en el procés d’ensenyament- aprenentatge que incorporin procediments d’anàlisi i millora.
f)       Definir indicadors dels objectius, els processos i les activitats, per  poder obtenir dades fiables que permetin endegar processos sistemàtics d'avaluació i millora.

g)     Consolidar una estructura organitzativa al centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies de qualitat.                                        

El passat dia 24 de setembre  el nostra centre fou guardonat amb el certificat de Centre de Gestió de Qualitat i Millora Continua.